“A través del Taller d’Educació Emocional (TAEE) podem observar les situacions que viuen els nens i joves i acompanyar-los en el procés de posar nom als seus sentiments, gestionar-los i resoldre les situacions amb èxit i respectant sempre els drets dels demés”

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que té com a objectiu potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com a element essencial per l’evolució integral dels nens, tot capacitant-los per afrontar millor els reptes que se li plantegin en la vida quotidiana. L’educació emocional “s’entrena” mitjançant metodologies vivencials i pràctiques, que provenen de l’experiència personal del nen o nena, el seu entorn i les seves necessitats.

El TAEE és un taller adreçat a nens i adolescents que pretén afavorir el desenvolupament integral dels seus participants. Des del CIM, portem 10 anys realitzant aquest taller en escoles i al mateix centre. El seu format és el d’una activitat extra-escolar en grup reduït i la seva durada és d’una hora setmanal. Es proposen diferents blocs a treballar durant el curs com les habilitats emocionals, socials, conductuals, l’autoconcepte i l’autoestima.

Tal i com el nom indica, el taller s’orienta cap a una educació emocional on s’inclou el coneixement de les emocions, estratègies per afavorir les habilitats socials i crear seguretat en un mateix, així com l’augment de l’autoestima.

Els grups de treball són petits per tal d’acollir les necessitats de cada participant i treballar-les conjuntament amb la informació adquirida. A més, això afavoreix un context controlat i segur que els permet posar en pràctica els aprenentatges treballats i guanyar seguretat per aplicar les tècniques adquirides en altres contextos on apareixien dificultats a nivell emocional o social.

A banda de la part grupal, que és el gruix del TAEE, sempre es fa un seguiment de cada nen, de manera que es realitza una entrevista inicial amb els pares per a conèixer millor al nen o nena i es duen a terme diverses reunions per a valorar l’evolució. Els pares també solen fer consultes per a episodis puntuals o preocupacions.


Objectius generals

En el taller es preparen uns objectius anuals que s’apliquen a tots els membres de cada grup i s’estableixen en relació al temari impartit. El TAEE es basa en tres blocs de treball que es realitzen durant tot curs i que tenen tres objectius finals que han d’assolir els participants.

Objectius individuals

A part dels objectius que es treballen de manera grupal al taller, també se’n proposen d’individuals que s’adeqüen a les necessitats de cada membre del grup. Aquests objectius es van modificant trimestralment segons la evolució de cada nen o nena.

Primerament, es realitza una entrevista inicial amb els pares per entendre millor la història del seu fill, així com per definir quins objectius caldria seguir a nivell individual. Aquesta entrevista es realitza unes setmanes després d’iniciar el taller, de manera que ja s’haurà pogut observar de quina forma interacciona i es relaciona dins del grup. Així, els terapeutes també poden aportar propostes sobre necessitats que s’han observat i que creuen convenients treballar.

A banda d’aquesta primera entrevista, durant el curs s’aniran realitzant entrevistes de seguiment. Aquestes solen ser trimestrals i serveixen per a que els terapeutes i els pares puguin analitzar l’evolució del nen i compartir punts de vista.

Ir a la barra de herramientas